Адрес: 224005, г. Брест, ул. Ленина, д. 2

Jak przyjechać bez wizy do Białorusi (Pl)

Jak przyjechać bez wizy do Białorusi:


Nie później, niż 48 godzin przed planowaną podróża skontaktuj się z nami:

✔Wyślij do nas kopię (skan) ważnego paszportu

✔Po wykonaniu powyższych warunków wysyłamy umowę do podpisania i rejestrujemy wniosek w systemie, po czym dostajesz dokument, który należy pokazać przy przekroczeniu granicy

✔Usługa jest opłacana przelewem na konto lub w naszym biurze w Brześciu (od 12 euro od osoby, grupowe - od 5-10 euro w zależności od ilości osób)

1. Cudzoziemcy mogą przyjechać do Białorusi i przebywać bez wizy na następujące terenach:

- Miasto Brześć i obwód brzeski;
- rejon Prużany;
- rejon Kamieniec;
- rejon Żabinka;

Przekroczyć granicę państwową pomiędzy Republiką Białorusią i Rzecząpospolitą Polską można w następujących punktach przekroczenia granicy:

- dworzec kolejowy w Brześciu (Terespol - punkt przekroczenia granicy stacji kolejowej "Brześć-Centralny");
- przejścia drogowe - Brześć (Terespol), Domaczewo (Sławatycze) Peszczatka (Połowce);
- piesze przejście Pererow (Białowieża);
- lotnisko w Brześciu.

2. Podstawą na bezwizowy wjazd dla cudzoziemca jest dokument o standardowym wzorze, wydany przez białoruską firmę turystyczną.

3. Aby uzyskać ten dokument, turysta powinien:

- zwrócić się do firmy turystycznej, która ma prawo wydawania takich dokumentów;
- zarezerwować wybraną wycieczkę lub wybraną usługę.

4. Przed wyjazdem należy nabyć polisę ubezpieczeniową na okres pobytu w Republice Białorusi.

5. Pobyt na terytorium Republiki Białorusi może być określony na okres od 1 do 10 dni.

6. Dokumenty, które turysta musi posiadać przy przekraczaniu granicy państwowej:

- ważny dokument uprawniający do wyjazdów zagranicznych (paszport);
- dokument ustalonego wzoru uprawniający do pobytu na terenie Republiki Białorusi (wydany przez biuro podróży i przesłany na adres e-mail turysty);
- ubezpieczenie medyczne;
- w przypadku podróży własnym srodkiem transportu (auto, motocykl) miedzynarodowe ubezpieczenie środków transportowych tzw. Zielona karta.

7. Przy wjeździe na terytorium Republiki Białoruś, cudzoziemcy muszą posiadać środki finansowe w ilości nie mniejszej niż, dwie (2) stawki bazowe ustalone w Białorusi na każdy dzień pobytu (1 stawka bazowe = 24 rubli 50 kopiejek).

Porządek przekraczania granicy państwowej:

Podczas przekraczania granicy Republiki Białorusi, niezależnie od sposobu jej przekraczania, konieczna jest kontrola graniczna i celna. Cudzoziemcy i osoby bez obywatelstwa (zwani dalej "obcokrajowcami") mogą przekraczać granicę państwową Republiki Białorusi na podstawie następujących dokumentów:
- ważny dokument uprawniający do wyjazdów zagranicznych (paszport);
- dokument ustalonego wzoru uprawniający do pobytu na terenie Republiki Białorusi (wydany przez biuro podróży i przesłany na adres e-mail turysty);
- ubezpieczenie medyczne;
- Karta migracyjna jest sporządzana na granicy. (Uwaga: utrata karty migracyjnej, kara się grzywną)
- w przypadku podróży własnym środkiem transportu (auto, motocykl) ubezpieczenie na transport tzw. Zielona karta

Działania zabronione na terytorium pomiędzy granicą państwową, a przejściem granicznym:

- parkowanie pojazdów;
- wsadzanie i wysadzanie pasażerów;
- wykonanie operacji załadunku i rozładunku;
- obecność osób niezwiązanych z przekraczaniem granicy państwowej Republiki Białorusi.


Za naruszenie tych przepisów, obywatele podlegają odpowiedzialności administracyjnej zgodnie z art. 23,31 Kodeksu postępowania administracyjnego RB (ostrzeżenie z deportacją lub bez deportacji lub nałożeniem kary w wysokości do 50 płac bazowych).

Działania zabronione w punktach przekroczenia granicy państwowej:

W punktach przekroczenia granicy zabrania się:
- nagrywanie filmów i robienie zdjęć
- prowadzenie rozmów na mobilnych środkach komunikacji;
- zabrania się zostawiać pieniądze (i inne wkłady) , w dokumentach przekazywanych do kontroli, organom służb celnych i ochrony granicy;
- podjęcia działań mających na celu podżeganie pracowników organów kontroli państwowej do naruszenia procedury kontroli granicznej oraz innych kontroli, w tym oferować i (lub) przekazywać jakiekolwiek wartości materialne, oferować i (lub) obiecywać korzyści o charakterze majątkowym.

Porządek pobytu zagranicznych obywateli w Republice Białorusi:

Cudzoziemiec lub osoba bez obywatelstwa, który przybył do Białorusi, zobowiazany jest zarejestrować się w miejscu faktycznego zamieszkania w terminie 5 dni, z wyjątkiem niedziel, dni świątecznych.

Organy rejestracyjne w Republice Białoruś:

- Ministerstwo Spraw Zagranicznych;
- Organ spraw wewnętrznych;
- hotel;
- sanatoria i organizacje ochrony zdrowia;
- podmiot agroekoturystyki.
W przypadku naruszenia przez obywateli danego wymogu przewidziana jest odpowiedzialności administracyjna na mocy
część 1 art. 23,55 Kodeksu administracyjnego Republiki Białorusi (ostrzeżenie lub grzywna w wysokości do 50 płac bazowych lub deportacja).

Zasady wypełniania deklaracji przy przekraczaniu państwowej granicy Republiki Białorusi:

Podczas przekraczania granicy należy wypełnić i przekazać deklarację pracownikowi urzędu celnego, w przypadku
JEŻELI WWOZISZ na terytorium Republiki Bialoruś:
- środek transportu; *
- towary o wartości powyżej 1500 EUR lub ważące ponad 50 kg;
- gotówka i / lub czeki podróżne o łącznej wartości większej niż równowartość 10.000 USD;
- produkty alkoholowe (ponad 3 litry) lub wyroby tytoniowe (ponad 200 sztuk);
- instrumenty pieniężne: weksle, czeki (czeki bankowe), papiery wartościowe w formie dokumentu;
- broń i amunicja (w tym odzielne czesci w/w), naboje gazowe, paralizatory, gaz pieprzowy w sprayu, elektro szokery, biała broń, broń pneumatyczna itp.
- preparaty medyczne, narkotyki, silne substancje i ich prekursory;
- przedmioty kultury, publikacje drukowane, książki, gazety, zdjęcia;
- zwierzęta;
- towary importowane częściej niż 1 raz w ciągu 3 dni kalendarzowych;
- przedmioty mające wartość historyczną i muzealną.

System pobierania opłat BellToll:

Korzystanie z płatnych dróg wchodzących w skład systemu BellTоll opłacają kierowcy następujących kategorii pojazdów:
- Mechaniczne pojazdy o technicznie dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 tony;
- Mechaniczne pojazdy o technicznie dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 3,5 tony zarejestrowane poza Unią Celną.
Kierowcy pojazdów o technicznie dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony, zarejestrowane w krajach Unii Celnej, są zwolnieni z opłaty za podróż.Contacts :

mail: gostinicabug@mail.ru

tel: +375 162 27 88 00  Rezeption

tel: +375 162 27 88 06  Hotel Manager

Контакты

224005, г. Брест,
ул. Ленина, д. 2
Бронирование:
+375 (162) 27-88-00
(круглосуточно)
+375 (162) 27-88-06
(9.00-17.00)